Privacy

Beginselen

Private Insurer NV in vereffening (‘we’ of ‘wij’ genoemd), met maatschappelijke zetel in België, Tedescolaan 7,1160 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.104.486, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens voor de hierna vermelde doeleinden.

 

1.  Algemene informatie over gegevensverwerking

 

1.1.      Gegevens die wij van u kregen

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u kregen, verwerken zoals:

 • persoonsinformatie (zoals uw naam en geboortedatum)
 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer)
 • gegevens die nodig zijn om de verzekeringspremie te berekenen
 • gegevens over uw gezins- en financiële situatie (zoals uw vermogenssituatie )
 • gegevens over uw gezondheid met uw toestemming
 • gegevens over uw gebruik van onze websites
   

1.2.      Gegevens die wij van derden kregen

Wij kunnen informatie krijgen van derden (zoals financiële bemiddelaars, overheden, eerdere verzekeraars en herverzekeraars).
Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te behandelen.


1.3.      Doeleinden van de gegevensverwerking

1.3.1.   Beperkt tot specifieke doeleinden

Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die we u hebben meegedeeld toen we de gegevens verzamelden of omdat we wettelijk verplicht zijn.

1.3.2.   Verwerking om polissen en schadegevallen te behandelen

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:

 • de klantenrelatie te beheren
 • diensten te verlenen
 • risico’s te meten
 • schadegevallen te behandelen
 • vragen te beantwoorden
 • technische ondersteuning te bieden

1.3.3. Verwerking om producten te verbeteren

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens om onze bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren. 

1.3.4. Verwerking om de wet na te leven     

Wij dienen uw persoonsgegevens ook te gebruiken om de wet na te leven (zoals voor onderzoeken naar witwaspraktijken en de internationale uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied).

1.3.5. Verwerking om fraude te voorkomen

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om misbruik en fraude te voorkomen.

1.3.6 Voor statistische doeleinden

De volgende gegevens kunnen anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden worden opgeslagen en geanalyseerd:

 • de bezochte pagina's en de volgorde ervan;
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser;
 • datum en tijdstip van het bezoek aan de pagina;
 • het adres van de eerder bezochte website, indien uw bezoek via een daar geplaatste directe link naar ons tot stand is gekomen

1.4.      Uitwisseling van gegevens met derden

Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, herverzekeraars en financiële bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval. 

 

1.5.      Doorgeven van gegevens aan andere derden

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen).

 

1.6.      Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u ons een brief schrijven met een kopie van uw identiteitskaart of een e-mail richten aan privacy@privateinsurer.com
U kunt gewoon vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.
U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.


1.7.      Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens slechts voor zolang dat nodig is.

1.8.    Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking

Ons privacybeleid wordt steeds actueel gehouden.

2. Sectorspecifieke gegevensverwerking

In de sectoren levensverzekeringen moeten wij, met uw toestemming, bepaalde soorten van persoonsgegevens over u verwerken (zoals gezondheidsgegevens).

Die informatie wordt met uw toestemming gebruikt om het verzekeringsrisico te beoordelen voordat we de verzekeringspolis sluiten, om de contractuele verplichtingen uit te voeren en om schadegevallen te regelen.

De dienstverleners met wie wij werken, zijn contractueel verplicht om de voorschriften over gegevensbescherming, de geheimhoudingsplicht en de gegevensbeveiliging na te leven.


3. Gegevensbeveiliging

3.1.      Geheimhouding

Wij behandelen uw gegevens (zoals details over polissen en schaderegeling of uw IP-adres) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij algemeen aanvaarde veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001.

3.2.      Risico’s van het internet

Wij beschermen de gegevens die via onze websites worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen.

We nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op onze websites het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat u gebruikt. U moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen.

3.3.      Blokkering van de toegang

Wanneer wij veiligheidsrisico’s vaststellen, hebben wij het recht om de toegang tot onze websites te onderbreken of in ernstige gevallen te blokkeren tot de veiligheidsrisico’s verdwenen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of gevolgschade die worden veroorzaakt door de onderbreking of blokkering van de toegang.

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer.

     privacy@privateinsurer.com
     Private Insurer

     Data Protection Officer                       
     Tedescolaan 7

     1160 Brussel

 

Ons kantoor

Private Insurer NV - in vereffening,
Tedescolaan 7,
B-1160 Brussel
T. +32 (0) 2 676 18 60
F. +32 (0) 2 676 18 69
service@privateinsurer.com

Please publish modules in offcanvas position.