Uittreksel uit het belangenconflictenbeleid bij Private Insurer

1. Inleiding

Private Insurer is een verzekeringsonderneming en hecht veel belang aan haar zorgplicht en aan een dienstverlening die wordt verricht in het belang van de klant. Private Insurer zorgt ervoor dat de relaties met financiële bemiddelaars en klanten gebaseerd zijn op vertrouwen en wederkerigheid en stelt alles in het werk opdat relaties op een eerlijke, billijke en transparante wijze verlopen.

Een van de bedreigingen van dit vertrouwen en deze wederkerigheid is de mogelijkheid dat een betrokken partij handelt op zodanige wijze dat er een belangenconflict ontstaat waardoor de belangen van de klant niet meer centraal staan en de zorgplicht niet terdege wordt uitgeoefend.

2. Wat verstaan we onder een belangenconflict?

Een belangenconflict ontstaat als minstens twee potentieel strijdige motivaties een professioneel ertoe kunnen aanzetten om een beslissing te nemen en/of een daad te stellen die afbreuk doet of kan doen aan de belangen van een betrokkene.

Bij de identificatie van belangenconflicten in de relatie klant-makelaar wordt rekening gehouden met de volgende situaties:

 • De dienstverlener kan winst maken of verlies lijden ten koste van de cliënt
 • De dienstverlener heeft een belang bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliënt
 • De dienstverlener heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van andere cliënten te laten voorgaan op dat van de cliënt in kwestie
 • De dienstverlener ontvangt van een andere persoon dan de cliënt vergoedingen (in de vorm van geld, goederen of diensten) in verband met de verzekeringsbemiddelingsdienst die hij aan de cliënt verstrekt, of zal die ontvangen

3. Belangenconflictenbeleid van Private Insurer

Het beleid inzake belangenconflicten is gericht op het identificeren, het voorkomen en indien mogelijk het beheren van belangenconflicten, in het geval ze niet te voorkomen zijn. In dat laatste geval wordt erover gewaakt dat de belangen van de klanten niet geschaad worden.

Private Insurer commercialiseert exclusief Tak 23 polissen.

Private Insurer commercialiseert haar Tak 23 verzekeringspolissen via erkende tussenpersonen in verzekeringen, zijnde B2B.

Er wordt naargelang de initiële premie en de toelaatbare activa een opdeling gemaakt tussen 2 aanbiedingen zijnde Private Fund Selection en Private Dedicated Fund.

Private Insurer heeft een remuneratiemodel waar er een symmetrie is tussen de belangen van de klant en de belangen van Private Insurer. De tussenpersonen die met Private Insurer werken dienen eveneens belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren en waar nodig maatregelen te nemen indien de belangenconflicten niet voorkomen kunnen worden.

De resultaten van de identificatieprocedure worden opgenomen onder de vorm van een lijst met potentiële belangenconflicten.

4. Beheer van belangenconflicten

 •  Maatregelen voor de identificatie

Private Insurer identificeert de mogelijke belangenconflicten en omschrijft situaties die een belangenconflict vormen of die ertoe kunnen leiden en voor dewelke zij een aanzienlijk risico vaststelt dat de belangen van één of meerdere klanten geschaad kunnen worden.

De regels inzake belangenconflicten zijn van toepassing op:

 • De diensten in het algemeen
 • Het toelaten van producten
 • de diensten in advies en in de distributie van producten
 • De onderschrijving en het beheer
 • Het beheer van schadegevallen

5. Taakverdeling Private Insurer – tussenpersoon in verzekeringen

Private Insurer waakt er in het kader van haar zorgplicht over dat de distributie de belangen van de klant centraal stelt bij het aanbieden van verzekeringsproducten.

Zo worden door Private Insurer aan de distributie digitale tools ter beschikking gesteld die tot doel hebben te waken over het respect van het klantenbelang.

6. Interne organisatie die bijdraagt aan een degelijk belangenconflictenbeleid binnen de onderneming

Voor de identificatie, het beheer en het implementeren van een beleid inzake belangenconflicten is de governancestructuur van de onderneming van wezenlijk belang.

Governance duidt op de wijze van besturen van de verzekeringsonderneming en heeft betrekking op hoe wordt bestuurd, gecommuniceerd, de mate van transparantie daaromtrent enz. De governance is ingebed in de diverse organen van de onderneming zoals hierna uiteengezet in de governance structuur van de onderneming.

Het heeft tevens te maken met het integriteitsbeleid van de onderneming en die waarden die zij hoog in het vaandel draagt.

De governancestructuur van de onderneming is schematisch als volgt samen te vatten:

PI Structure

De volgende maatregelen dragen eveneens bij tot de effectieve toepassing van het beleid inzake belangenconflicten:

 • Controle en toezicht van de taken en functies: segregatie van functies en “4 eyes review” principe
 • Geschenken en gunsten: het aanbieden en aanvaarden van geschenken en gunsten zijn verboden wanneer deze schade kunnen toebrengen aan de belangen van de klant
 • Vergoedingen kunnen enkel worden toegekend indien deze bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de dienst
 • Gepersonaliseerd advies: er wordt belang gehecht aan het verlenen van gepast advies aan klanten
 • Vertrouwelijke informatie wordt op een wijze bijgehouden die ervoor zorgt dat de privacy rechten van de betrokkenen gerespecteerd worden
 • Transparantie en informatie over belangenconflicten: elke medewerker kan melding maken van belangenconflicten die optreden
 • Transparantie in rapportering: de meldingen inzake belangenconflicten worden bijgehouden en dragen zo bij tot de leercurve binnen de onderneming en worden jaarlijks gerapporteerd in een rapport dat bestemd is voor de Raad van Bestuur van de onderneming
 • Opleiding : intern worden opleidingen voorzien alsook extern worden door medewerkers van de onderneming opleidingen gevolgd
 • Verantwoordelijkheden: de Compliance Officer binnen de onderneming is de aanspreekpersoon voor aangelegenheden vermeld in dit beleid
 • Klachten: klachten worden bijgehouden in een klachtenregister en worden met respect voor de klant binnen een korte tijdspanne beantwoord

7. Meldingen en klachten

Klanten kunnen per brief of per e-mail een melding maken aan de onderneming inzake belangenconflicten op het volgend adres: Private Insurer NV – Dienst klachtenbehandeling, Tedescolaan 7, 1160 Brussel

Of per e-mail aan service@privateinsurer.com

Tevens kunnen klanten zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen op het volgend adres: Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

De meldingen en klachten met betrekking tot belangenconflciten worden opgenomen in het klachtenregister en met de nodige aandacht en binnen een kort tijdsbestek beantwoord. De Compliance Officer houdt een overzicht bij van de ontvangen klachten.

8. Informatie voor de klant

Voor elke contractuele relatie dient de tussenpersoon in verzekeringen de klant te informeren over haar belangenconflictenbeleid. Indien de klant het aanvraagt dan dient dit beleid hem/haar op eenvoudig verzoek overhandigd te worden.

De tussenpersoon in verzekeringen dient de klant voorafgaandelijk en tijdig te informeren over de specifieke belangenconflicten die de belangen van de klant zouden kunnen schaden en die niet voldoende in rekening werden gebracht door organisatorische maatregelen. Deze informatie moet volledig en voldoende gedetailleerd zijn opdat de klant met volledige kennis van zaken zou kunnen beslisssen of hij/zij, ondanks het zich effectief voordoen van een belangenconflict een product of dienst door tussenkomt van de tussenpersoon in verzekeringen wenst te onderschrijven.

9. Bijwerking

Private Insurer zal het belangenconflictenbeleid op geregelde tijdstippen actualiseren.

Ons kantoor

Private Insurer NV,
Tedescolaan 7,
B-1160 Brussel
T. +32 (0) 2 676 18 60
F. +32 (0) 2 676 18 69
service@privateinsurer.com

Private Insurer is een erkende Belgische levensverzekeringsonderneming

Voor de auditwerkzaamheden doet Private Insurer beroep op Deloitte en KPMG.
Willis Towers Watson staat in als actuaris.
Wij staan onder het toezicht van  en

Please publish modules in offcanvas position.